Tytuł artykułu: Wymiana turbulencyjna dwutlenku węgla między atmosferą a terenem zurbanizowanym, rolniczym i podmokłym – różnice w rocznej i dobowej zmienności

Autorzy: PAWLAK, W.

Słowa kluczowe: dwutlenek węgla, strumień turbulencyjny, metoda kowariancji wirów

Streszczenie: Opracowanie zawiera analizę wyników równoczesnych pomiarów wymiany turbulencyjnej netto dwutlenku węgla między atmosferą a powierzchniami w różnym stopniu przekształconymi przez człowieka (miasto, pole uprawne i bagno). Strumień turbulencyjny CO2 był mierzony z zastosowaniem metody kowariancji wirów w okresie od listopada 2011 roku (miasto i pole) oraz listopada 2012 roku (bagno) do września 2013 roku. Wyniki potwierdzają znaną z literatury zależność między sposobem użytkowania powierzchni a intensywnością wymiany turbulencyjnej CO2. Różnice w intensywności badanego procesu zaobserwowane na terenie zurbanizowanym oraz naturalnym lub paranaturalnym są widoczne zarówno w rocznej, jak i dobowej zmienności. Niezależnie od pory roku centrum miasta jest źródłem dwutlenku węgla dla troposfery. Tereny użytkowane rolniczo i tereny podmokłe w minimalnym stopniu emitują ten gaz w sezonie chłodnym, podczas gdy w ciepłej połowie roku, ze względu na rozwój roślinności, intensywnie pobierają dwutlenek węgla. Maksymalne zaobserwowane wartości strumienia dwutlenku węgla (FCO2) sięgały 40 μmol·m–2·s–1 (centrum miasta), –30 μmol·m–2·s–1 (pole uprawne) oraz –20 μmol·m–2·s–1 (bagno).

Cytowanie w stylu APA: Pawlak, W. (2014). Wymiana turbulencyjna dwutlenku węgla między atmosferą a terenem zurbanizowanym, rolniczym i podmokłym – różnice w rocznej i dobowej zmienności. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (2), 131-139.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pawlak, 2014), następne powołania: (Pawlak, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Pawlak, Włodzimierz. "Wymiana turbulencyjna dwutlenku węgla między atmosferą a terenem zurbanizowanym, rolniczym i podmokłym – różnice w rocznej i dobowej zmienności." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 64 ser., vol. 23, nr 2, (2014): 131-139.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pawlak 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Pawlak_2014_PNIKS, author={Pawlak, Włodzimierz}, title={Wymiana turbulencyjna dwutlenku węgla między atmosferą a terenem zurbanizowanym, rolniczym i podmokłym – różnice w rocznej i dobowej zmienności.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN64/A3/art3.pdf}, year={2014}, volume={23 (2)}, number={64}, pages={131-139}}

Pełny tekst PDF


Go Back